Untitled
Hng Lưu Niệm / Shop Store

Hng Lưu Niệm

Qu vị muốn mua sch "Hoa Huệ Bn Hồ Leman" của Trưởng Vĩnh Đo, xin vui lng email về:  adac4u@yahoo.com

km địa chỉ v chi phiếu / Money Order trả cho ICCVS gi $15 USD.

Hay trả cho PayPal account:  phnhacali@yahoo.com

Khi nhận được tiền, chng ti sẽ gửi sch đến qu vị qua Bưu Điện Hoa Kỳ (USPS).